Algemene voorwaarden

Factuur en leverings voorwaarden van Amitude Comm. V. (hierna genoemd “Amitude” ) met ondernemingsnummer 0842 883 478

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen (inclusief bestellingen van afhaalgerechten) en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Offertes
Alle offertes van Amitde zijn vrijblijvend en slechts 20 kalenderdagen geldig.
Een overeenkomst met Amitude komt tot stand door aanvaarding van de door Amitude uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Amitude behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan de klant/ consument in rekening brengen.

Leveringen
Leveringen en/of Verzendingen gebeuren steeds op risico van de klant.

Betalingen
Tenzij anders overeengekomen dient 75 % van de offerteprijs door Amitude te zijn ontvangen 10 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het saldo wordt geregeld op de dag zelf van de geleverde prestaties van Amitude (Homecooking bij de klant thuis of op locatie, of bedrijfscatering bij de klant.) Voor betaling van het saldo dient te klant zich voor te bereiden door een werkende bankkaart klaar te hebben liggen waar voldoende provisie op aanwezig is ( Bancontact, Mastercard, of Visa kaart)

Onze facturen zijn opgesteld in Euro en contant, netto en zonder aftrek van kortingen of inhoudingen betaalbaar ten laatste op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat. Betaling van onze facturen geschiedt in Euro door storting op het rekeningnummer : BE79 7380 3465 9233 ; BIC : KREDBEBB. Bankkosten die gepaard gaan met betalingen die de Klant uitvoert vanaf een niet Euro-rekening  (bv Dollar-rekening, ...enz) vallen ten laste van de Klant. De bankkosten die gepaard gaan met het innen van een (buitenlandse) chèque, vallen ten laste van de Klant. Indien deze bankkosten toch automatisch werden gedebiteerd van onze rekening dan zullen deze worden doorgefactuurd aan de klant vermeerderd met een redelijke administratiekost.
Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Amitude mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Amitude verbonden zijn aan de inning van wat de klant/consument aan Amitude verschuldigd is, komen voor rekening van de klant. Verrekeningen met tegenvorderingen zijn niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Amitude is schritelijk werd erkend.

 

Terugbetaling Waarborgsom
De door de Klant eventueel betaalde waarborgsommen voor  het leveren van onder andere recipiënten bij onder andere afhaalgerechten, worden enkel terugbetaald op voorwaarde dat de recipiënten binnen een periode van 30 dagen nadat de klant ze heeft opgehaald bij Amitude persoonlijk worden binnengebracht op het het adres van Amitude (Ruitjesbosstraat 24, 8820 Torhout) en uiteraard ook op voorwaarde dat de teruggebrachte goederen in goede staat zijn.

Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt de klant/consument tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze moet voorafgaandelijke 7 dagen voor de activiteit doorgaat schriftelijk aan Amitude worden bezorgd. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van de klant/consument.

Parkeervoorziening

Indien er geen of niet voldoende parking aanwezig is grenzend aan of op de locatie van het evenement, zullen de gemaakte parkeerkosten en/of gemeentelijke administratieve sancties mbt parkeren en/of parkeerretributie of –belastingen apart worden doorgefactureerd aan de klant.

Annuleringen
Indien een klant/consument een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij/zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Amitude in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:

  • 10 kalenderdagen vóór en op de dage(en) van uitvoering: 100%
  • Meer dan 10 kalenderdagen voor de dag(en) van uitvoering:  90%

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de klant dient schriftelijk aan Amitude te geschieden op de zetel van het bedrijf. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven aan Amitude.

Onder gedeeltelijke annulering valt ook het feit van de Klant die op de dag van het evenement zelf beslist (wat ook de reden of omstandigheden van deze beslissing mogen zijn) en mededeelt aan Amitude of de zaakvoerder van Amitude om een aantal van de voorziene gerechten niet te serveren  (bv 3 gerechten ipv de voorziene en bestelde 5 gerechten) binnen de afsproken bedienningsperiode en /of de Klant die beslist en mededeelt aan Amitude of de zaakvoerder van Amitude om de afgesproken bedieningsperiode éénzijdige in tijd in te korten ( bv 3 uren bedieningsperiode ipv de voorziene en bestelde 5 uren bedieningsperiode). Er worden geen compensaties voorzien of prijsverminderingen toegekend voor de in vorige zin vermelde feiten èn het integrale afgesproken bedrag van de bestelbon/factuur blijft integraal betaalbaar.

Toepasselijk BTW Regime

Amitude vermeldt op haar offertes het toepasselijk BTW-regime, op basis van de info die door de klant werd verschaft,  in verband met het type evenement dat de klant wenst te organiseren of het type dienstverlening dat de klant aan Amitude vraagt.  Amitude behoudt zich het recht om het BTW-regime op de factuur aan de klant aan te passen als blijkt dat de werkelijke geleverde prestaties afwijken van datgene wat op de offerte werd vermeld.

Amitude zal aan de klant kunnen doorrekenen alle extra kosten en extra  bedragen die door Amitude verschuldigd zijn naar aanleiding van een fiscale controle waarbij wordt vastgesteld dat het toegepaste BTW-regime op een factuur niet overeenstemt met wat er wettelijk van toepassing had moeten zijn.

Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Amitude is gebaseerd op de door de klant opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van de klant niet overeenstemt met de werkelijkheid is Amitude niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Tussentijdse beëindiging
Amitude is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de klant/consument een of meer verplichtingen tegenover Amitude niet naleeft is Amitude bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer de klant uitstel van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Amitude het recht, na kennisgeving aan de klant, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn (niet exhaustieve lijst):

-Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst; Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken; Onlusten; Stakingen; Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen; Brand of ongevallen; Transportbelemmeringen; Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook; Ieder storing in de geregelde productie; Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid
De verbintenissen van Amitude zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. Amitude is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Amitude terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Amitude nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Weigering en beëindiging orders en/of opdrachten
Amitude behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Amitude heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Amitude te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Amitude heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op de volledige vergoeding van de reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

Aanvaarding
Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Fotomateriaal, Afbeeldingen
Alle fotografie en afbeeldingen van gerechten, afhaalgerechten, menu's zijn bedoeld als dresseer- of serveertip. Amitude behoudt zich het recht om de garnituren, dressering, compositie zonder voorafgaandelijke info aan te passen naar eigen goeddunken.

Gegevensbescherming
De klant gaat er mee akkoord dat alle gegevens, in het bijzonder de persoonsgebonden gegevens bij de uitvoering van de opdracht automatisch worden verwerkt en opgeslagen. De klant gaat eveneens akkoord met de toezending van berichten, newsletters en aanbiedingen van Amitude .

Forumbeding
Bij eventuele geschillen, die ontstaan tengevolge van de uitvoering van de overeenkomst en/of de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, zijn alleen de rechtbanken en de vrederechter van het arrondissement of het kanton waar Amitude zijn werkzaamheid uitoefent, bevoegd.

Toepasselijk recht
Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Voorwaarden van de klant gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen

Taalgebruik
Conform art. 52 K.B. van 18 juli 1966 betreffende het taalgebruik, heeft alleen de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden rechtskracht. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet onvangen heeft in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. Het niet ontvangen van de factuur in de moedertaal van de klant geeft hem geen recht tot weigering van betaling.

Salvatorische clausule
Voor zover bepalingen in de hierboven beschreven algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door de wettelijke bepaling.