Algemene voorwaarden Amitude

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden  van Jelfra BV”, met als handelsbenaming “Amitude”, “Amitude catering” en  “Winkl.be”

 

 

De algemene voorwaarden leggen de inhoud en afhandeling vast van de overeenkomsten tussen : Jelfra BV  met ondernemingsnummer 0627 875 852 en met bedrijfsadres : Ruitjesbosstraat 24, BE-8820 Torhout hierna genoemd “Jelfra BV”

 

EN,

 

de opdrachtgever, hierna “klant”genoemd.

 

  • De klant verzaakt uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden die bijgevolg niet tegenstelbaar zijn.

 

  • Door het bestellen van een opdracht bij Jelfra BV wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en goed te keuren. 

 

  • De onderhavige algemene voorwaarden  gelden voor de gehele duur van de zakenrelatie en zijn ook op de website www.amitude.be ter inzage. Wijzigingen en aanvullingen moeten schriftelijk gebeuren. Er worden geen bijkomende mondelinge afspraken gemaakt.  

 

Artikel 1 : Definities

In deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder :

Reservatiebon: De “Reservatiebon” of “ Schriftelijke reservatiebon” staat op de laatste bladzijde van de offerte. Deze bon dient om de datum en uur van de opdracht vast te leggen in onze planning. Hiermee houden wij rekening bij eventuele aanvaarding van andere opdrachten op dezelfde datum of periode. Het invullen en ondertekenen van deze bon geldt als goedkeuring van de offerte en is bindend. De specificatie van de opdracht worden later vastgelegd in de bestelbon.

 

Artikel 2 : Offertes

 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Jelfra BV, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijn vrijblijvend en hebben een louter informatief karakter. Zij blijven geldig gedurende 30 kalenderdagen na offertedatum. Opgemaakte offertes uit het verleden kunnen uit hoofde van de klant geen rechten doen ontstaan voor toekomstige opdrachten.

2.2. De prijzen vermeld in de offertes mondeling, schriftelijk of via email meegedeeld aan de klant zijn exclusief het BTW-bedrag geldig op het moment van facturatie.

2.3 Indien er leveringstermijnen worden vermeld in de door Jelfra BV opgemaakte offertes, zijn deze slechts informatieve niet bindende richttermijnen. Leveringen buiten de informatieve termijn geven aan de klant geen grond tot verbreking van de overeenkomst. Evenmin vormen zij een grond tot prijsvermindering of schadevergoeding

2.4. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de bestelbon geldende prijzen. Jelfra BV behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van de bestelbon en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan de klant/ consument in rekening brengen.

2.5. Jelfra BV hanteert op haar bestelbonnen het toepasselijk BTW-regime, op basis van de info die door de klant werd verschaft,  in verband met het type evenement dat de klant wenst te organiseren of het type dienstverlening dat de klant aan Jelfra BV vraagt.  Jelfra BV behoudt zich het recht om het BTW-regime op de factuur aan de klant aan te passen als blijkt dat de werkelijke geleverde prestaties afwijken van datgene wat op de bestelbon werd vermeld.

2.6. De uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Jelfra BV is gebaseerd op de door de klant opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van de klant niet overeenstemt met de werkelijkheid is Jelfra BV niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

2.7. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de klant.

 

Artikel 3 : Leveringen

3.1. Leveringen en/of Verzendingen gebeuren steeds op risico van de klant.

3.2. Indien er geen of niet voldoende parking aanwezig is grenzend aan of op de locatie van het evenement, zullen de gemaakte parkeerkosten en/of gemeentelijke administratieve sancties mbt parkeren en/of parkeerretributie of –belastingen apart worden doorgefactureerd aan de klant.

Artikel 4 : Klachtenbehandeling

 

4.1. Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de aflevering van de opdracht. Voorbij deze termijn wordt ieder geleverd werk geacht aanvaard te zijn.

4.2. Om ontvankelijk en geldig te zijn, moeten klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de geleverde prestaties, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, grondig worden gemotiveerd. Indien de klant echter binnen de 15 dagen na het indienen van zijn klacht in gebreke blijft om voornoemde motivatie op te stellen en aan Jelfra BV te bezorgen, vervalt de klacht en wordt de geleverde prestatie als aanvaard beschouwd en volledig afgewerkt. De op de factuur vermelde betalingstermijn is direct van toepassing.

 

Artikel 5 : Aansprakelijkheid

5.1. Onze prestaties worden geleverd op basis van een middelenverbintenis tussen Jelfra BV en de klant.

5.2. De klant is aansprakelijk voor de correctheid van zijn adres- en bedrijfsgegevens, o.m. zijn BTW- identificatie nummer.  Elke schade die ontstaat bij gebreke aan een correct en geldig BTW-nummer of omwille van onjuistheden in andere identificatiegegevens kan op de klant worden verhaald.

5.3. Jelfra BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrieglijk opzet, met nadrukkelijke uitsluiting van elke schade die geheel of ten dele te wijten is aan de onzorgvuldigheid van de klant of aan het niet naleven door de klant van enig deel van deze verkoopsvoorwaarden. Jelfra BV zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld noch ten aanzien van de klant noch ten aanzien van derden voor onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade wordt begrepen de schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van Jelfra BV. Hieronder wordt begrepen de economische verliezen, verlies van winsten, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, inkomstenverlies, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies of beschadiging van gegevens. Deze opsomming is niet –limitatief.

De klant moet bovendien elke redelijke maatregel treffen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, behoudt Jelfra BV zich het recht voor om de schadevergoeding te verminderen ten belope van het door haar geleden nadeel.

5.4.1. Hoe dan ook is Jelfra BV slechts gehouden schade te vergoeden in verband met de uitvoering van enige opdracht tot beloop van maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

5.4.2. Bovendien is elke mogelijke gehoudenheid van Jelfra BV in verband met de uitvoering van enige opdracht, behoudens bedrog, eveneens in omvang beperkt tot de schade waarvoor Jelfra BV verzekerd is zoals aangegeven in artikel 5.4.3.1 van deze algemene voorwaarden en waarmee de klant zich nadrukkelijk akkoord verklaart, met uitsluiting van alle schadevergoedingen die de verzekerde bedragen overschrijden en waarvoor Jelfra BV aansprakelijk zou kunnen gesteld worden. Door de bestelling van een opdracht en bijgevolg de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden doet de klant en zijn eventuele nevenfirma’s afstand van verhaal t.o.v. Jelfra BV voor dergelijke schade.

De klant zal zijn eigen verzekeraar hiervan op de hoogte brengen en hem vragen een afstand van verhaal te doen t.o.v. Jelfra BV voor alle schade die de door Jelfra BV verzekerde bedragen te boven gaat en waarvoor Jelfra BV aansprakelijk zou kunnen gesteld worden.

5.4.3.1.

De schadevergoeding waartoe Jelfra BV eventueel gehouden is, zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze bedraagt maximaal 2 500 000 EUR per schadegeval (en per verzekeringsjaar in BA na levering); verminderd tot 25 000 EUR voor schade veroorzaakt aan goederen die ons zijn toevertrouwd, verminderd tot 500 000 EUR voor schade ingevolge buren- en milieuhinder en tot 2 500 000 EUR voor schade door brand, rook ontploffing en water.

Indien het jaarlijks plafond van dekking bereikt is, of ingeval geen dekking door haar verzekeringsmaatschappij voorhanden is, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid waartoe Jelfra BV kan gehouden zijn beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW en kosten.

In ieder geval zal Jelfra BV geen aansprakelijkheid dragen voor alle eventuele indirecte schade zoals bijv. financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verlies van cliënteel,…

Door de totstandkoming van deze overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van verhaal t.o.v. Jelfra BV voor alle schade die de verzekerde bedragen overschrijden.

De klant zal zijn eigen brandverzekeraar hiervan op de hoogte brengen en hen vragen een afstand van verhaal te doen t.o.v. Jelfra BV voor alle schade door brand en ontploffing die het verzekerde bedrag te boven gaat en waarvoor Jelfra BV aansprakelijk zou kunnen gesteld worden.

Indien de brandverzekeraar van de klant een bijpremie aanrekent ingevolge het verlenen van een afstand van verhaal t.o.v. Jelfra BV, zal deze bijpremie ten laste zijn van de klant.

Indien de brandverzekeraar de afstand van verhaal zou weigeren zal de klant dit onmiddellijk aan Jelfra BV meedelen.

5.4.3.2. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat zij vraagt bij alle verschillende leveranciers en dienstverleners die zijn aangesteld door de klant, die diensten en/of goederen leveren, tegen vergoeding of gratis, voor de opdracht waarbij Jelfra BV is aangesteld door de klant om diensten en/of goederen te leveren, om afstand van verhaal t.o.v. Jelfra BV voor alle schade die de verzekerde bedragen overschrijden en waarvoor Jelfra BV aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.

De klant vraagt aan de leveranciers en/of dienstverleners die zijn aangesteld door de klant om hun brandverzekeraar hiervan op de hoogte te brengen en hen vragen een afstand van verhaal te doen t.o.v. Jelfra BV voor alle schade door brand en ontploffing die het verzekerde bedrag te boven gaat en waarvoor Jelfra BV aansprakelijk zou kunnen gesteld worden.

Indien de brandverzekeraar van de leverancier of dienstverlener aangesteld door de klant een bijpremie aanrekent ingevolge het verlenen van een afstand van verhaal t.o.v. Jelfra BV, zal deze bijpremie ten laste zijn van de klant.

Indien de leveranciers en dienstverleners aangesteld door de klant, geen gevolg geven aan de vraag van de klant voor afstand van verhaal t.o.v. Jelfra BV of de brandverzekeraar de afstand van verhaal zou weigeren zal de klant dit onmiddellijk, in elk geval binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de prestatie, en schriftelijk aan Jelfra BV meedelen.”

5.5. Overal waar in de communicatie tussen Jelfra BV en de klant (onder andere op de  website www.amitude.be, in emailcommunicatie, in offertes, orderbevestigingen, en dergelijke ) melding wordt gemaakt van de naam “Amitude”, “Amitude catering” en  “Winkl.be” als merknaam wordt uitdrukkelijk verwezen naar “Jelfra BV” als juridische entiteit en rechtspersoon.

5.6. Overal waar op documenten, bestelbonnen, offertes, facturen,.. de voornaam en/of naam van de bestuurder(s) of vaste vertegenwoordiger(s) wordt vermeld met of zonder handtekening, gebeurt deze melding steeds in opdracht van de vennootschap Jelfra BV.

5.7. Vergunningen; Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt de klant tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze moet voorafgaandelijke 7 dagen voor de activiteit doorgaat schriftelijk aan Jelfra BV worden bezorgd. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van de klant.

5.8. In geval van overmacht heeft Jelfra BV het recht, na kennisgeving aan de klant, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn (niet exhaustieve lijst):

-Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst; Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken; Onlusten; Stakingen; Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen; Brand of ongevallen; Transportbelemmeringen; Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook; Ieder storing in de geregelde productie; Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

5.9. Alle fotografie en afbeeldingen van gerechten, afhaalgerechten, menu’s zijn bedoeld als dresseer- of serveertip. Jelfra BV behoudt zich het recht om de garnituren, dressering, compositie zonder voorafgaandelijke info aan te passen naar eigen goeddunken.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1. Onze facturen zijn opgesteld in Euro en contant, netto en zonder aftrek van kortingen of inhoudingen betaalbaar ten laatste op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat. Betaling van onze facturen geschiedt in Euro door storting op het rekeningnummer IBAN : BE31 7350 3888 4355 ; BIC : KREDBEBB. Bankkosten die gepaard gaan met betalingen die de klant uitvoert vanaf een niet Euro-rekening  (BV Dollar-rekening, …enz) vallen ten laste van de klant. Indien deze bankkosten toch automatisch werden gedebiteerd van onze rekening dan zullen deze worden doorgefactuurd aan de klant vermeerderd met een redelijke administratiekost.

6.2.Als na het sluiten van de overeenkomst bekend wordt, dat het risico bestaat, dat door een wezenlijke verslechtering van de financiële positie van de klant niet aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan, dan heeft Jelfra BV het recht vooruitbetaling te eisen, de voorziene levering op te schorten en de verdere werkzaamheden te staken. Deze rechten heeft Jelfra BV ook als de klant in verzuim is met de betaling van eerdere leveringen / prestatie.

6.3. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, per aangetekende zending te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Elke factuur die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. 

6.4.1 Dit Artikel is van toepassing bij particuliere klanten (B2C) 

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal Jelfra BV de klant een gratis herinnering  sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest  berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van: 

a)     20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b)   30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c)      65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. 

6.4.2 Dit Artikel is van toepassing bij klanten die de goederen/diensten voor beroepsmatige doeleinden aankoopt. (B2B)

 In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 150 EUR. 

6.5. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Jelfra BV het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling. Wanneer de klant op ernstige wijze tekort komt aan zijn verplichtingen, bij aanvraag van betalingsuitstel en/of in geval van faillissement,  kan Jelfra BV de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, door enkele betekening van een aangetekende brief of email. De klant is in dit  geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de prijs, met een minimum van 150 euro onverminderd het recht van Jelfra BV om haar meerdere schade te bewijzen.  Bovendien behoudt Jelfra BV  zich het recht voor nog niet geleverde prestaties te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen mits zij de klant daarvan aangetekend op de hoogte brengt. Eventuele toegestane kortingen vervallen bij betalingsachterstand.

6.6. Het feit dat de klant geen (eigen) bankrekening heeft of niet in staat is (om welke reden dan ook ) te betalen via een bankoverschrijving, ontslaat de klant niet van zijn/haar verplichting tot betaling van de  (openstaande) schuld(en) tegenover Jelfra BV. Het feit dat Jelfra BV geen online inningsysteem ( Debetkaarten, kredietkaarten, ed…..) aanbiedt aan de klant ter betaling van zijn/haar openstaande (openstaande) factuur,  ontslaat de klant niet van zijn/haar verplichting tot betaling van de  (openstaande) schuld(en) tegenover Jelfra BV.

6.7. Vanaf het ogenblik en datum dat de onbetaalde factuur / facturen door Jelfra BV worden overgemaakt aan haar advocaat en/of erkend Incassokantoor, kunnen de facturen enkel nog geldig betaald worden door storting op de derdenrekening van de advocaat en /of Incassokantoor. Indien de klant toch de betaling voorziet op de bankrekening van Jelfra BV, zullen de extra gemaakte kosten voor inning via de advocaat en/of erkend Incassokantoor èn de door Jelfra BV ondertussen gemaakte extra (adminstratie)kosten aan de klant worden aangerekend en doorgefactureerd.

6.8. Terugbetaling Waarborgsom; de door de klant eventueel betaalde waarborgsommen voor  het leveren van onder andere recipiënten bij onder andere afhaalgerechten, worden enkel terugbetaald op voorwaarde dat de recipiënten binnen een periode van 30 dagen nadat de klant ze heeft opgehaald bij Jelfra BV persoonlijk worden binnengebracht op de maatschappelijke zetel van Jelfra BV en uiteraard ook op voorwaarde dat de teruggebrachte goederen in goede staat zijn.

 

Artikel 7: Annulatie van opdrachten

 

7.1.1. Annulaties van opdrachten zijn enkel geldig als ze schriftelijk worden overgemaakt aan de hoofdzetel van Jelfra BV, via brief of email. Mondelinge en telefonische annulaties zijn niet geldig. 

7.1.2.1. Bij annulatie  of verbreking van de opdracht door de klant, nàdat de reservatiebon werd ondertekend zal de klant de gehouden zijn om Jelfra BV een schadevergoeding te betalen. Deze bedraagt  minimaal een administratieve kost van 125 EUR excl. BTW ter compensatie van de voorbereiding van de opdracht, – te verhogen met de kosten van alle reeds uitgevoerde en ingeplande werken en te verhogen met het omzet verlies dat Jelfra BV heeft geleden omdat door het vastleggen van de datum van de opdracht van de klant, geen andere opdrachten kunnen vastgelegd worden. 

7.1.2.2. Bij annulatie, gedeeltelijke annulatie of verbreking van de opdracht door de klant, nàdat de bestelbon werd ondertekend zal de klant de gehouden zijn om Jelfra BV een schadevergoeding te betalen. Deze bedraagt  75% van de totale waarde van de bestelbon indien de annulatie meer dan 14 kalenderdagen voor de dag(en) van uitvoering is ontvangen. Indien de annulatie minder dan 14 kalenderdagen voor de dag(en) van uitvoering is ontvangen, bedraagt de schadevergoeding 100% van de totale waarde van de bestelbon. 

7.1.3. In geval van annulatie door de klant, zijn de reeds betaalde voorschotten of betaalde bedragen niet terug vorderbaar en worden niet terugbetaald aan de klant.

7.2. Ook Jelfra BV kan een lopende opdracht éénzijdig verbreken, zonder dat er een schadevergoeding kan geëist worden door de klant, indien de klant de opdracht qua omvang, uitvoering, levering, vormelijke of inhoudelijke aspecten op een dusdanige manier wijzigt of wenst te wijzigen dat Jelfra BV  hieraan geen gevolg kan of wenst te geven.

7.3. Jelfra BV behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Jelfra BV heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Jelfra BV te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Jelfra BV heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op de volledige vergoeding van de reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

 

Artikel 8. Gegevensbescherming

Jelfra BV verwerkt persoonsgegevens. Ons privacybeleid kan geraadpleegd worden op https://amitude.be/privacybeleid/. Of kan opgevraagd worden via hello@amitude.be. 

 

Artikel 9. Forumbeding

9.1. Bij eventuele geschillen, die ontstaan tengevolge van de uitvoering van de overeenkomst en/of de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, zijn alleen de rechtbanken en de vrederechter van het arrondissement of het kanton waar Jelfra BV zijn werkzaamheid uitoefent, bevoegd.

9.2. Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

 

Artikel 10. Taalgebruik

Conform art. 52 K.B. van 18 juli 1966 betreffende het taalgebruik, heeft alleen de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden rechtskracht. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. Het niet ontvangen van de factuur in de moedertaal van de klant geeft hem geen recht tot weigering van betaling.

 

Artikel 11. Salvatorische clausule

Voor zover bepalingen in de hierboven beschreven algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door de wettelijke bepaling.

 

Artikel 12. Communicatie

Jelfra BV kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, zonder dat hierover dient gecommuniceerd te worden met klanten, Prospecten of andere partijen.

 

© Jelfra BV versie oktober 2023

Verfijnde catering voor bedrijven in:

Antwerpen, Brussel, Mechelen, Turnhout, Hasselt, Tongeren, Gent, Dendermonde, Oudenaarde, Leuven

Bij Amitude Catering kan u terecht voor:

Alumni Come Back Events, Award Catering, Bedrijfsjubileum, Beursdeelname, Catering Congresorganisaties, Dealerevents, Fundraising Gala Diners, Galabal Catering, Opening nieuwe bedrijfsgebouwen